THÔNG BÁO THỈNH ẤN PHẨM KINH THẬP THIỆN

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 15/09/2020

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Ấn phẩm KINH THẬP THIỆN được chùa Long Hương ấn tống lần đầu ngày 13/ 9/2020 với tổng số lượng là 289.000 quyển.

Tổng chi phí của số kinh ấn tống lần đầu này là do các Phật tử của chùa Long Hương xin cúng dường toàn bộ.

Chùa Long Hương xin trân trọng ghi nhận và tùy hỷ phước duyên thù thắng của các Phật tử. Cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử cùng thân bằng quyến thuộc được thân tâm an lạc, vô lượng cát tường, thiện căn phước đức mỗi ngày một tăng trưởng để sớm nhận được chân lý, sống hòa nhập trong chân trời phúc thiện để lợi ích hữu tình.

Chùa Long Hương cũng xin trân trọng thông báo đến chư Tăng Ni và quý Phật tử nào muốn thỉnh Kinh Thập Thiện xin liên hệ về địa chỉ Email của chùa: banbientap@chualonghuong.org , Sđt: 0931.085.085 (Ban Biên Tập) hoặc số  0906.258.258 (Ban Tri Khách).

Chùa sẽ gửi đến tận nơi theo nguyện vọng truyền bá Chánh pháp của quý vị.

Chùa Long Hương xin trân trọng!

 

Bài viết liên quan