THÔNG BÁO CHUẨN BỊ ẤN PHẨM KINH TỨ NIỆM XỨ

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 19/03/2020

    Sắp tới chùa Long Hương sẽ tiếp tục ấn tống bộ kinh Tứ Niệm Xứ giảng giải của Sư Phụ Thích Tuệ Hải.

    Bản kinh Tứ Niệm Xứ là do Hòa Thượng thượng Minh hạ Châu đã dày công nghiên cứu và dịch thuật từ tiếng Pali sang tiếng Việt. Tứ Niệm Xứ là bài kinh thứ mười trong Trung Bộ quyển thứ nhất. Học Tứ Niệm Xứ là chúng ta đi thẳng vào pháp hành, không phải là lý thuyết thông thường. Một số tài liệu giảng giải về thiền Tứ Niệm Xứ phần đông các vị đều chia chẻ riêng biệt là quán thân riêng, quán thọ riêng, quán tâm riêng và quán pháp riêng. Nhưng sự thật thì mỗi khoảnh khắc hiện tiền có đầy đủ thân, thọ, tâm và pháp. Bốn cái này không thể phân ly. Do vậy những hành giả phân ra để quán từng phần thì không hiểu được chân lý nhiệm mầu của Đức Phật muốn chỉ trong bản kinh này. Do đó không thể thành tựu được phạm hạnh.

   Cho nên hành giả thực hành Tứ Niệm Xứ phải có kiến giải chân chánh, phải đủ tuệ nhãn để tuệ tri từng khoảnh khắc hiện tiền có đầy đủ thân, thọ, tâm và pháp thì mới có thể an trú trong chánh niệm, thành tựu chánh trí, sống không còn nương tựa, không còn vướng mắc bất cứ việc gì trên đời.

 

Nội dung: SC. Huệ Tịnh

Hình ảnh: Quang Trí

Post: Thái Bảo

 

Bài viết liên quan