VỀ NHÀ

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 23/03/2020

VỀ NHÀ

Sáng tác thơ: Vô Trụ Thiền Sư



Nhà xưa nay đã đặt chân

Rỗng rang trống trải chẳng chi trong này

Muốn vào không cửa để vào

Tìm đường thoát khỏi nghìn đời được đâu.

Bài viết liên quan