SỐNG TỪNG KHOẢNH KHẮC NHƯ NHƯ HIỆN TIỀN

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 05/10/2022

SỐNG TỪNG KHOẢNH KHẮC NHƯ NHƯ HIỆN TIỀN

Sống cho ngày mới là tri ân Chư Thánh!
Sống cho ngày mới lòng tri ân khắp nơi!
Sống cho ngày mới mình yêu thương với nhau!
Sống cho ngày mới mình yêu thương khắp nơi!
Sống cho ngày mới lòng tin yêu với nhau!
Sống cho ngày mới lòng tin yêu khắp nơi!
Sống cho ngày mới mình vui tươi với nhau!
Sống cho ngày mới mình vui tươi khắp nơi!
La là la lá la la là la lá la la là la lá la!
Sống đang hiện hữu từng giây đang như mới!
Sống đang hiện hữu từng giây như như đó!
Sống luôn hiện hữu là từ như như đó!
Sống như đang sống trong từng giây như như ấy!
Sống an lành nhất là đang như như thế!
Phút an lành đó đang tràn dâng khắp nơi!
Sống ta đang sống hiện tiền có như như!
Chẳng ai đang sống mà rời chốn như như!
Chẳng sao sinh sống ra ngoài cái như như!
La là la lá la la là la lá la la là la lá la.
Sáng tinh khôi sớm ta là như như ấy!
Sống đang là thế hiện tiền hiện hữu như!
Suốt trong đời sống không ngoài cái như như!
Hỡi nhân loại hỡi! Ta cùng sống như như!
Chúng ta cùng sống hiện tiền phút như như!
Phút như như ấy đang là mới như xuân!
Ối a đang sống vui cùng cái như như!
Chúc cho ai đó đang là cái như như!
Chúc cho nhân thế tan thành cái như như!
Chính như như đó đưa mình đến bên nhau!
Cái như như ấy nơi nguồn các yêu thương!
Thương là thương quá thương, nơi mình yên vui sống!
Như là như cái như, luôn là nơi yên nhất!
Như là như nhất như, muôn loài đang sinh sống!
An là an rất an, khi mình như như thế!
Yêu là yêu rất yêu, muôn loài đang sinh sống!
Thương là thương rất thương, không lìa như như ấy!
Thương là thương quá thương, bao người đang như ấy!
Thương là thương mến thương, ta cùng sống như như!
Thương là thương mến nhau, cũng từ như như ấy!
Mong từ nay mãi sau ta là cái như như!
Ta từ đây mãi sau luôn là cái như như!
Ta cùng nhau sống như cho đời vui tươi mãi!
Ta là ta của như sinh thành trong như ấy!
Mang nguồn vui của như chan hoà khắp nơi nơi!
Mang tình yêu của như xây đời mới an vui!
Đang là như sống như, hơn nghìn năm mê tối!
Cho tình yêu của như, dâng tràn trong tam giới!
Ta từ đây mãi như, ra vào như như thế!
Thương tràn dâng cái như, tan thành cái như như!
Ta từ trong cõi như, quay về yêu nhân thế!
Ta nguyện chung chúng sanh, tan thành cái như như!
Viên tròn trong cái như, viên thành tâm viên giác!
Viên thành trong cái như, viên tròn giác chân tâm!
Viên tròn trong cái như, muôn loài đang ra thoát!
Bao lầm mê bấy lâu, lu mờ cái như như!
Như là như sáng soi, tâm mình luôn trong sáng!
Trong niềm vui nhất như, chưa từng ai hơn thế!
Ta từ nay nhất như, nên cùng Như Lai sống!
Mãi ngàn sau nhất như, viên thành Thánh như như!
Ta từ nay nhất như, viên thành vô sư trí!
Ta từ đây nhất như, viên tròn trí vô sư!


T.S. Vô Trụ
Viết từ 6 giờ 41 phút đến 7 giờ 1 phút sáng ngày mùng 10 tháng 9 năm Nhâm Dần
tức ngày 5 tháng 10 năm 2022

Bài viết liên quan