ĐẠO CA

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 20/10/2022

ĐẠO CA

Sáng tác: T.S. Vô Trụ 

Ta là ai???
Mà có mặt trong cuộc đời này!
Ô la lá la!
Ai ơi là ai đó ơi!
Cho tôi hỏi điều này… nhé!
Dạ!
Ta là ai?
Là ai mà có mặt đây?
Không là ai hết á nhe!
Ta là đầu chăng?
Ta là mình chăng?
Là tay chân chăng?
Nô nô nô nô?
Ta là tóc chăng, là lông chăng?
Ta là răng chăng?
Ta là da chăng?
Ta là thịt chăng?
Ta là gân chăng?
Ta là xương chăng?
Ta là óc chăng?
Ta là tủy chăng?
Ta là não chăng?
Nô nô nô nô là nô nô nố nô!
Ta là hoành cách mô chăng?
Ta là lục phủ, ngũ tạng chăng?
Ta là động mạch, tĩnh mạch, mao mạch chăng?
Ta là tế bào chăng?
Ta là nhân tế bào chăng?
Ta là dịch nội bào, là dịch ngoại bào chăng?
Nô nô nô nô là nô nô nố nô!
Hu hu hu hu hù hu hu hú hu!
Vậy?
Ta là ai ai ai ai ai, sao ta đang có đây?
Ta là biết chăng?
Ta là hiểu chăng?
Nô nô nô nô nô nồ!
Ta là buồn chăng?
Ta là thương chăng?
Ta là giận chăng?
Ta là ghét chăng?
Ta là thù chăng?
Ta là hận chăng?
Nô nô nô nô nô nô nô nố nô!
Ta là yêu chăng?
Ta là ghen chăng?
Ta là hờn chăng?
Ta là ganh tỵ chăng?
Nô nô nô nô nô nô nô nố nô!
Ta là nhục nhã chăng?
Ta là tủi hổ chăng?
Ta là bi thương chăng?
Ta là phiền não chăng?
Ta là những thứ đã có, đang có và sẽ có chăng?
Nô nô nô nô là nô nô nố nô!
Vậy ta là ai, là lai, là ai mà ta đang có đây?
Ta là thấy chăng?
Ta là nghe chăng?
Ta là ngửi chăng?
Ta là nếm chăng?
Ta là xúc chăng?
Ta là pháp chăng?
Nô nô nô nô nồ nô nô nố nô!
Ta là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý?
Là thanh, hương, vị, xúc, pháp chăng?
Ta là mười tám giới chăng?
Nô nô nô nô là nô nô nố nô!
Hu hu hu hu hà hu hu hú hu!
Ta là ai, là ai, là ai đây hỡi ai?
Không là ai, không có ai, không của ai!
Kha kha kha kha!
Tôi là tôi, tôi có tôi, tôi là của tôi?
Nên tôi biết?
Tôi thấy, tôi hiểu?
Mỗi mỗi như thế đều có tôi, đều là tôi sao?
Đó là ảo, là mê, là mù tối, là lầm nhận thôi!
Đây là tôi chăng?
Kia là tôi chăng?
Tôi là trước, là sau chăng?
Nô nô nô nô là nố nô nô nô!
Hu hu hu hu hú hu hu hu hu!
Tôi là ai mà có mặt trong mọi thời nè?
Là ảo, là tưởng, là mê, là mộng!
Là sai, là vọng, là điên đảo!
Kha kha kha khà kha kha khá kha!
Ôi, thôi thôi thôi, làm tôi điên mất thôi!
Bao nhiêu năm qua nằm mơ tôi cũng thấy tôi!
Ngay đây, tôi đây, tôi còn đang ở đây?
Sao không là tôi, sao không còn có tôi?
Quen xưa nay, quen giờ đây, nên thấy tôi!
Xưa nay không tôi, giờ đây không có tôi!
Cho ra mai sau thì tôi không có luôn!
Oa oa oa oa, làm tôi điên mất đây!
Hu hu hu hu là hu hu hú hu!
Sao cho tôi ra thằng tôi đang có đây?
Bao nhiêu năm tu mà tôi nguyên ở đây?
Bao nhiêu năm tu mà tôi đâu mất đâu?
Ô hay, ô hay, thằng tôi đâu có đâu?
Không, không, không đâu, thằng tôi đang ở đây!
Tu đây, tôi tu, là tôi đang có đây?
Bao nhiêu công phu là tôi đây chứ ai?
Không, không, không, không, là không, không phải tôi!
Bao nhiêu bi thương sầu đau bao kiếp qua!
Sao tôi vẫn nguyên mình đang sinh sống đây!
Ôi eo ôi ơi, làm sao tôi mất tôi?
Đây nhé em ơi, đừng hoang mang đấy nhé!
Nghe, nghe, nghe đây, thằng tôi mê tối ơi!
Mi trong vô minh mà cho ta sáng hơn!
Luôn luôn vênh vang là tôi đang khắp nơi!
Nhưng xem cho ra thằng tôi đâu có đây!
Bao nhiêu xưa nay là ta đang biết tôi!
Thân tâm đang kia là ta biết chứ ai!
Ta riêng, ta chung, là ta biết các người!
Ôi, tôi đang mơ mà ai biết hết chăng?
Vâng, vâng, vâng, vâng, là ta biết chứ ai?
Ôi, sao ai siêu? Làm sao biết hết đây?
Kha kha kha kha kha khà kha kha khá khá!
Hay ta đang mê là ta ra thoát ngay!
Bao nhiêu đêm đen giờ đang trong sáng lên!
Ta không nơi đây và không luôn nơi khác!
Ta không nơi nao mà mình mơ lâu thế!
Ta luôn luôn không vì thật không có ta!
Ta không, không ta, không người, không cái chi!
Không xưa, không nay, không nhiều không ít chi!
La la la la la là la lá la!
Thăng hoa, thăng hoa, sao giờ tiêu hết luôn!
Không ta, không mi, không tìm ra xíu ta!
Ha ha ha ha ha hà ha há ha!
Quang minh nơi nơi khi tìm không thấy ta!
Quang minh, quang minh, không còn bóng dáng tôi!
Mênh mông, mênh mông, khi thằng ta biến đâu!
Không xưa, không nay, không mày, không có ta!
Sao vui vui ghê, đang là không có chi!
Không xưa, không nay, không còn có cái chi!
Wa wa wa wa, sao không còn riêng khác đây?
Vui vui vui sao, siêu vượt siêu thoát luôn!
Ngay đây như nhiên, như là như nhất như!
Đang như như như, rạng ngời siêu thoát nghe!
Đang như như nhiên, đang là như như ấy!
Đang như như nhiên, rạng ngời đang sáng soi!
Đang như như đây, chói ngời, đang rỗng rang!
Đang xuân, đang tươi, đang rời xa có không!
Không, không, không, không, không còn chi ở đây!
Siêu siêu siêu nhiên, siêu mầu, siêu quá siêu!
Mênh mông, mênh mông, hiện tiền siêu xuất siêu!
Bao nhiêu xưa nay hiện tiền siêu thoát luôn!
Ô hay, ô hay, hiện tiền không thiếu chi!
Ô hay, ô hay, hiện tiền siêu thoát ngay!
Ô hay, ô hay, hiện tiền không có ta!
Ô hay, ô hay, hiện tiền viên mãn ghê!
Ô hay, ô hay, hiện tiền siêu xuất quá!
Ô hay, ô hay, hiền tiền chính là như!
Ô hay, ô hay, hiện tiền vua các pháp!
Ô hay, ô hay, hiện tiền thông suốt trời không!
Ô hay, ô hay, hiện tiền không ai vướng!
Ô hay, ô hay, hiện tiền cao siêu quá!
Ô hay, ô hay, hiện tiền ngất trời cao!
Ô hay, ô hay, hiện tiền xinh tươi quá!
Ô hay, ô hay, hiện tiền ngát mùi hương!
Ô hay, ô hay, hiện tiền luôn chói sáng!
Ô hay, ô hay, hiện tiền là tuệ giác!
Ô hay, ô hay, hiện tiền trí tuệ lớn!
Ô hay, ô hay, hiện tiền luôn luôn sáng!
Ô hay, ô hay, hiện tiền luôn luôn giác!
Ô hay, ô hay, hiện tiền luôn hiện hữu!
Như như như nhiên là chính hiện tiền như!
Ô sao xưa nay hiện tiền đâu có khác!
Không ai xưa nay rời thoát hiện tiền đâu!
Không ai xưa nay là khác hiện tiền ni!
Ô hay ai ơi, hiện tiền vinh quang thế!
Ô hay, ô hay, hiện tiền chính là như!
Ô hay, ô hay, hiện tiền thoát ngàn mê!
Ngay ngay ngay đây hiện tiền đang soi sáng!
Cho mai sau kia hiện tiền vẫn là như!
Không gian mênh mông, hiện tiền đang hiện hữu!
Mênh mông bao la, hiện tiền chính là đây!
Không xưa, không nay, không gì hơn hiện hữu!
Hay hay hay hay, hiện tiền chói ngời như!
Ta ra ta ra ta rà ta ra tá!
Tô rô tô rô hiện tiền siêu nhiên thế!
Siêu nhiên, siêu nhiên, siêu vượt, siêu siêu thoát!
Hoan hô, hoan hô, hiện tiền siêu trên hết!
Hoan hô, hoan hô, viên mãn hiện tiền ngay!
Kha kha kha kha, hiện tiền viên mãn mãi!
Kha kha kha kha, mãi mãi hiện tiền như!
Kha kha kha kha, mãi mãi như hiện tiền!
Kha kha kha kha, hiện tiền như như mãi!
Kha kha kha kha, hiện tiền mãi như như!
Như như như mãi, hiện tiền mãi mãi như!
Như như như mãi, hiện tiền mãi như như!

T.S. Vô Trụ

Sáng tác ngày 25 tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần (20/10/2022)
Hạ bút lúc 6 giờ 45 phút, thu bút lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Bài viết liên quan