TINH TÚY BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 16/07/2021

TINH TÚY BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

CỐT TỦY CỦA TRÍ TUỆ TOÀN HẢO SIÊU VIỆT
HOÀN TOÀN VƯỢT THOÁT


Tỳ Kheo Thích Tuệ Hải tái hiệu đính và hoàn thiện
vào ngày 8 tháng 4 âm lịch năm Quý Mão (2023)

dựa trên bản chuyển ngữ Phạn-Việt của Milam Sudhana

     Cung kính đảnh lễ Bậc Toàn Trí Toàn Giác.

     Đấng tôn quý giác hữu tình Quán Tự Tại, ngay khi thâm nhập Bát Nhã Ba La Mật Đa, thông thấu toàn bộ năm uẩn và tỏ tường tự thể của năm uẩn là Không.

     Này Xá Lợi Phất! Ngay hiện tiền này, sắc chính là Không, Không chính là sắc, sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác sắc; cái gì là sắc, cái đó chính là Không, cái gì là Không, cái đó chính là sắc; thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế.

     Này Xá Lợi Phất! Ngay hiện tiền này, tất cả các pháp đều hiển lộ từ Không Tướng, không sanh, không diệt, không nhơ, không nhiễm, viên mãn tròn đầy.

     Cho nên, Xá Lợi Phất, trong Không Tướng ấy, không có sắc, thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới; không có tri thức, không có vô minh, không có đoạn tận tri thức, cũng không có đoạn tận vô minh; cho đến không có già chết và cũng không có đoạn tận già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo; không có trí và không có chứng đắc.

     Cho nên, Bậc Giác Hữu Tình y như Bát Nhã Ba La Mật Đa, Hiển Hiện Như Nhiên, tâm không ngăn ngại. Do tâm không ngăn ngại nên không sợ hãi, vượt thoát mê lầm ảo tưởng, viên mãn cứu cánh Niết Bàn.

     Hết thảy chư Phật trong ba thời, thường Hiển Hiện Bát Nhã Ba La Mật Đa, Viên Mãn Đạo Quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

     Vì vậy, nên biết: Bát Nhã Ba La Mật Đa là trí tuệ lớn, là trí tuệ của đại giác, là trí tuệ vô thượng, là trí tuệ vô song, vượt thoát hết thảy mê lầm khổ não, chân thật không hư dối.

     Cho nên, thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chính là Hiển Hiện Cảnh Giới Chân Thật: 

     Vượt rồi, vượt rồi, vượt thoát rồi, hoàn toàn vượt thoát rồi, giác ngộ viên mãn, ta bà ha.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Con Tỳ Kheo Thích Tuệ Hải thành tâm cung kính đảnh lễ thâm ân Chư Phật mười phương! Đảnh lễ tạ ơn Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Đảnh lễ tạ ơn Đức Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật! Đảnh lễ tạ ơn Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát! Đảnh lễ tạ ơn Đức Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát! Đảnh lễ tạ ơn Đức Bồ Tát Quán Thế Âm! Đảnh lễ tạ ơn Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát! Đảnh lễ tạ ơn chư vị Thánh Hiền! Đảnh lễ tạ ơn chư vị Giác Ngộ từ ngàn xưa! Đảnh lễ tạ ơn các vị chư Thiên Hộ Pháp! Đảnh lễ tạ ơn các vị Thống Lãnh các Thiên Thần! Đảnh lễ tạ ơn mọi duyên lành đã, đang và sẽ đến với con trong đời này và những kiếp sanh tử đã qua, cũng như trong hiện tại và tương lai. Để đời này con có được như ngày hôm nay! Để con có đầy đủ đại nhân duyên hiệu đính bản Tinh Tuý Bát Nhã Ba La Mật Đa được thành tựu viên mãn! Để đời này và mãi những đời sau nhân loại chúng sanh đủ duyên đọc được bản Việt ngữ siêu thoát siêu vượt này, tất cả đều được thông thấu Tinh Tuý Bát Nhã Ba La Mật Đa! Để ngay nơi Hiện Tiền này Hiện Hữu Bát Nhã Ba La Mật Đa để Viên Mãn Đạo Quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác!

 

Download tải bản In hãy chọn vào Link

[dflip id="1153" ][/dflip]

Bài viết liên quan